تبلیغات
صفحه شخصی - دلربایی

امروز:

واژه ای پیدا کنم تا شرح باشد بر تو، آن زیبایی است
دلربایی معنیش پیش تو قدری به یقین ناکافی است

همچو تو چون نیست، تشبیهی نمی یابم، نپرس
پیش چشمانت تمام شعرهای جهان، چون زاری است

چون که لبخند تو را خورشید دیده جان گرفت
پس شب از روی تو محروم ماند و خالی است

آینه چون قامت رعنای تو باشد مقابل عاجز است
کارش از وقتی تو را دیده فقط دلبازی است

م.ب