تبلیغات
صفحه شخصی - شب آرزوها

امروز:

آرزوها را شمردم تا دم صبح، من برای تو
بهترین را، شادی ات را، من برای تو

هرچه را من میپسندیدم و دل می خواست
هرچه را در فکر میگنجد، ز عالم از برای تو

خانه، آرامش، سواحل، نور، جنگل ها
لذتی بی وصف، سرزندگی، شادی برای تو

خانه ای آنسوی هر مرزی که در فکرت
یا به عمق کهکشان، دریا، برای تو

لذت یک چای، قهوه، سرعت و مستی
زیر نور ماه، باران، یک نوازش از برای تو

متن و موسیقی و شعر و هرچه زیباییست
گرچه تسخیر خودت باشد، برای تو

آرزوهایم برایت بود بی پایان، بی نقطه
آرزو را انتهایی نیست، بی پایان برای تو

خط آخر، مست بودم، دامن از کف رفت
بی هوا گفتم که باشم  من کنار تو

م.ب