تبلیغات
صفحه شخصی - گهی دیوانه می سازی

امروز:

گهی دیوانه می سازی

تو مثل آبی دریای مواجی
گهی عاقل، گهی دیوانه میسازی

تو مثل آسمان آبی و حساسی
اگر باران نخواهی، صاف میسازی

تو مثل آب بی اندازه و پاکی
گهی شوریده میخواهی، گهی با عقل دمسازی

تو مثل صبح همراهت صدای بلبل و قمری
دل دیوانه را گاهی فقط آرام میسازی

دلم از بند دنیا مثل یک کودک رهاگشته
گهی به شعرآورده ای، گهی خاموش میسازی

م.ب