تبلیغات
صفحه شخصی - ساز عشق

امروز:

ساز عشق

 

جاری چو رود، تشنه چون کویر
محکم چو کوه، ناز چون حریر

دارد هزار خوبی و یک حس بی بدیل
حاشا اگر که باشدش به جهان یکی نظیر

هفت آسمان به طرهء گیسوی یار ما
وصل است با دل این بنده‌ی حقیر

از مکنت جهان همین بس است که دارد اشارتی
ساقیت بر جهان و مرا هست چون امیر

گرچه تبسمش دل ما زنده میکند
از روی لطف میزند دل ما با نخ سفیر

«او را خود التفات نبودی به صید من»
پیوسته این منم که بی هوا گشته ام اسیر

گرچه هزار قصه بگوید ولی ز عشق
داند که نیست راهی و رفته است این مسیر

گر کوه باشد و گر صخره پیش روی
چون نام عشق ساز شود میشود خمیر

م.ب